JAVNI POZIV – za učešće u aktivnostima ekonomskog osnaživanja povratnika

NOVOSTI

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

za učešće u aktivnostima ekonomskog osnaživanja povratnika kroz podršku u zapošljavanju u raznim oblicima organiziranja privrednih subjekata, te samozapošljavanje u poljoprivredi (proizvodnja meda) u okviru projekta “Održiva Srebrenica – socijalno stanovanje i ekonomsko osnaživanje”.


PRIJAVA NA JAVNI POZIV – fizička lica                     JAVA NA JAVNI POZIV – pravna lica


  1. 1.Predmet Javnog poziva

Prikupljanje prijava:

1.1.povratnika koji nisu ekonomski samoodrživi, radi pomoći u ekonomskom osnaživanju kroz samozapošljavanje u poljoprivredi (proizvodnja meda) kroz organiziranu višestepenu edukaciju povratnika, poboljšanje uslova i kvantiteta postojeće proizvodnje meda, kao i pomoć u povećanju broja košnica;

1.2.fizičkih lica, zanatskih radnji ili drugih pravnih lica koja posjeduju u pisanom obliku poslovni program razvoja odgovarajućeg privrednog subjekta u Srebrenici kojim bi se kroz eventualno obezbijeđeno sufinansiranje u maksimalnom iznosu od 50% bruto primanja u godini dana mogla obezbijediti nova radna mjesta za povratnike u oblasti male privrede, zanatstva, pružanja usluga i slično.    

 

  1. 2.Pravo učešća

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti:

2.1.Za tačku 1.1. poziva, povratnici (fizička lica) s područja opštine Srebrenica, koji zadovoljavaju osnovne uslove za implementaciju projekta – porodice/pojedinci koji su se vratili i na ograničen način počeli da stvaraju prilike za samozapošljavanje i svoju održivost kroz proizvodnju meda s namjerom proširenja za nove košnice, te povratnici koji planiraju početi ekonomsko osnaživanje kroz postavljanje košnica na svojim imanjima.

Podnosioci prijave, u slučaju zadovoljenja svih uslova Javnog poziva za učešće u projektu, trebaju biti spremni na prihvatanje obaveza koje podrazumijevaju učlanjenje i odgovorno članstvo u jednom od dva postojeća udruženja pčelara na području opštine Srebrenica. Udruženja pčelara “Skelanka“ i “Osat“ će, u saradnji sa angažovanim stručnim licima, kao partneri u implementaciji projekta, organizirati periodične edukacije, te korisnicima projekta pružati stručno-tehničku pomoć u proizvodnji, uz kontrolu namjenskog korištenja osigurane materijalne pomoći/podrške.

2.2.Za tačku 1.2. poziva:

– povratnici s područja opštine Srebenica koji zadovoljavaju osnovne uslove za implementaciju projekta – nezaposleni pojedinci koji su se vratili u Srebrenicu, imaju stručnu spremu ili sklonost koja bi im mogla omogućiti zaposlenje u određenom pravnom subjektu. Pravni subjekt treba da pozitivno posluje, te da, radi generalno nepovoljne situacije u privredi, očekuje subvenciju za zaposlenje pod uslovima probnog rada na određeno vrijeme u trajanju od minimum jedne godine;

– pravna lica sa registrovanom privrednom jedinicom na području opštine Srebrenica, koja imaju programsko-planski osnov za povećanje broja zaposlenih na bazi proširivanja djelatnosti i aktivnosti ili na postojećem nivou poslovanja, što mogu pokazati odgovarajućim dokumentima u slučaju potrebe. Pravno lice treba da prikaže i planira zapošljavanje odgovarajućeg nezaposlenog kadra, konkretno definisanog iz kategorije povratnika, ili sa definisanom stručnom i specifičnom spremom ili sklonostima, kako bi se isti mogli odabrati iz grupe korisnika stambenog dijela projekta “Održiva Srebrenica – socijalno stanovanje i ekonomsko osnaživanje”.    

  1. 3.Opšti kriteriji za učešće u Javnom pozivu

3.1.1 Za prijavu pod tačkom 1.1. potrebno je čitko popuniti obrazac prijave koji obavezno treba da sadrži:

          Lične podatke: prezime, ime oca i ime podnosioca prijave, godinu povratka, punu adresu povratka (ulica i broj, selo, MZ) i kontakt telefon;

          Obavezne dokaze: prijava boravka iz CIPS-a – original za sve punoljetne članove domaćinstva s kućne liste; potvrda – uvjerenje o ostvarenom povratku izdata od nadležnog organa za opštinu povratka, ne starija od 6 mjeseci; posjedovni list/ZK izvadak na podnosioca ili člana porodice ili drugi važeći dokument kojim se dokazuje pravo raspolaganja adekvatnim zemljišnim i kućnim posjedom (original ili kopija ne starija od 6 mjeseci) na kojem će se vršiti proizvodnja meda; kućna lista povratničkog domaćinstva (original ne stariji od 6 mjeseci) koja treba sadržavati popis svih članova porodice podnosioca prijave koji su se vratili u prijeratno prebivalište, njihovu starosnu dob, zanimanje i da li su zaposleni;

3.1.2 Postojanje tehničkih uslova za proizvodnju meda na predloženoj lokaciji (položaj lokacije, prirodni uslovi za pčelarstvo, itd.) što se utvrđuje obilskom terena od strane stručne komisije;

3.1.3 Porodice koje su spremne da djelimično učestvuju u ekonomskom osnaživanju (finansijsko učešće, učešće u radnoj snazi i slično).

3.2.1 Za prijavu pod tačkom 1.2. u obrascu prijave za fizička lica potrebno je čitko popuniti obrazac prijave koji obavezno treba da sadrži:

          Lične podatke: prezime, ime oca i ime podnosioca prijave, godinu povratka, punu adresu povratka (ulica i broj, selo, MZ) i kontakt telefon;

          Obavezne dokaze: prijava boravka iz CIPS-a – original za sve punoljetne članove domaćinstva s kućne liste; potvrda – uvjerenje o ostvarenom povratku izdata od nadležnog organa za opštinu povratka, ne starija od 6 mjeseci; kućna lista povratničkog domaćinstva (original ne stariji od 6 mjeseci) koja treba sadržavati popis svih članova porodice podnosioca prijave koji su se vratili u prijeratno prebivalište, njihovu starosnu dob, zanimanje i da li su zaposleni, podaci o firmi ili drugom pravnom subjektu kod kojeg bi se ostvarilo zaposlenje po programu, ovjeren akt od pravnog subjekta sa izjavom ili programom kojim se iskazuje potreba o zapošljavanju podnosioca prijave pod određenim uslovima;

3.2.2 Postojanje opravdanog programa ili zahtjeva za zapošljavanje, kao i utvrđivanje potrebe za naknadno dokumentovanje pozitivnog poslovanja i potrebe za probnim radom aplikanta će vršiti stručna komisija;

3.2.3 Postojanje stručnih uslova za pokretanje ili zaposlenje kroz pružanje uslužno-zanatskih djelatnosti.

Za prijavu pod tačkom 1.2. u obracu prijave za pravna lica, potrebno je čitko popuniti obrazac prijave koji treba da sadrži osnovne podatke o pravnom licu, bilanse stanja i uspjeha u posljednje dvije godine, uvjerenja o plaćenim porezima i doprinosima za zaposlena lica (ne starija od 3 mjeseca), sažet program aktivnosti kojim se opisuje potreba za javljanje po Javnom pozivu na osnovu na kojem se traži određeno sufinansiranje zapošljavanja ili sufinansiranje nabavke opreme ili pomoć u nabavci osnovnih sredstava u svrhu novog zapošljavanja ili samozapošljavanja.

 

  1. 4.Posebni kriteriji za učešće u Javnom pozivu

Dokazi iz posebnih kriterija za tačku 1.1. nisu obavezni i koristit će se prilikom utvrđivanja prioriteta u izboru korisnika, a podnose ih povratnici, ukoliko postoje neki od sljedećih osnova:

          Porodice koje su već počele proizvodnju meda, a nedostaje im potrebna oprema ili da bi stekli sve uslove za proširenje proizvodnje;

          Porodice/mali proizvođači koji su u prethodnom periodu ostvarili saradnju sa zadrugama ili aktivnim udruženjima (kontinuiran otkup, stručno-tehnička pomoć i slično);

          Povratničke porodice iz ranjivih kategorija (porodice poginulih boraca, invalidi, porodice nestalih osoba, bivši logoraši, samohrane majke, porodice koje nemaju zaposlenih, odnosno koje nemaju prihoda);

          Povratnici koji su završili proces edukacije radi podizanja kvaliteta proizvodnje meda, te povratnici koji su spremni proći proces edukacije kroz ovaj projekat, kako bi se proizvodnja meda na njihovim plantažama odvijala stručno i u skladu sa zakonskom regulativom i preporukama.

 

Dokazi iz posebnih kriterija za tačku 1.2. nisu obavezni i koristit će se prilikom utvrđivanja prioriteta u izboru korisnika, a podnose ih povratnici, ukoliko postoje neki od sljedećih osnova:

          Porodice ili članovi porodica koje su već završile određene stepene edukacije ili dodatna obrazovanja i osposobljavanja za neke aktivnosti u privredi, a nemaju zaposlenje ili im nedostaju osnovna sredstva i/ili alati,

          Povratničke porodice iz ranjivih kategorija (porodice poginulih boraca, invalidi, porodice nestalih osoba, bivši logoraši, samohrane majke, porodice koje nemaju zaposlenih, odnosno koje nemaju prihoda);

          Povratnici koji su završili neki stepen edukacije za traženi posao, a spremni su nastaviti proces edukacije i kroz ovaj projekat.

 

  1. 5.Način izbora korisnika

Izbor korisnika pomoći i programa za zapošljavanje koji će biti tretirani dobivenom pomoći po osnovu Javnog poziva će vršiti komisija koju će imenovati CRS i Opština Srebrenica.

 

Komisija će razmatrati prijave u skladu sa dokumentom „Kriteriji za izbor korisnika projekta za komponentu pomoći u ekonomskom osnaživanju povratnika“ i odredbama ovog javnog poziva.

 

Komisija će u cilju realizacije programskih i projektnih ciljeva izvršiti procjenu ekonomske održivosti aplikanata, te na osnovu toga i drugih kriterija i uslova koje zadovoljava aplikant, utvrditi oblike i vrstu pomoći koju aplikanti mogu ostvariti u samozapošljavanju.

 

CRS zadržava pravo na komisijsku procjenu stvarne potrebne pomoći u ekonomskoj održivosti, te ne prihvata bilo kakve obaveze u ostvarivanju pomoći, kao ni eventualne troškove aplikanta proistekle iz objavljivanja poziva i prijave na Javni poziv.

 

  1. 6.Dostavljanje prijava

Prijave se dostavljaju u šalter salu Opštine Srebrenica, adresa Srebreničkog odreda bb, Srebrenica, s naznakom “Prijava na Javni poziv za aktivnosti ekonomskog osnaživanja povratnika u opštini Srebrenica – projekat CRS-a“

 

  1. 7.Vrijeme trajanja Javnog poziva i evaluacija prijava

Javni poziv je ograničenog trajanja u zavisnosti od predmeta prijave, te se :

– za tačku 1.1. vrši zaključivanje prijava 30 dana od dana objavljivanja, tj. 04. 09. 2013. godine;

– za tačku 1.2. vrši zaključivanje prijava 120 dana od dana objavljivanja, a evaluacija pristiglih prijava i obavještavanje aplikanata o odlukama po istim će se vršiti svakih 30 dana od dana objavljivanja, dakle 04. 09. 2013. godine, 04. 10. 2013. godine, 04. 11. 2013. godine i 04. 12. 2013. godine, kada je posljednji rok za predaju prijava po ovoj tački Javnog poziva.  

 

CRS zadržava pravo da sve zahtjeve-prijave prispjele poslije ovih datuma godine odbije, uključujući i prijave korisnika čija dokumentacija nije kompletna i validna ili se pokaže da nije u skladu sa činjenicama prikupljenima na osnovu obilaska terena i intervjua s korisnikom.

 

  1. 8.Posebne napomene

Obrazac prijave i tekst Javnog poziva će biti dostupni u šalter sali Opštine Srebrenica na gore navedenoj adresi.

U cilju informisanja što većeg broja zainteresovanih potencijalnih korisnika, osim u dnevnim glasilima, Javni poziv je objavljen i na oglasnoj tabli i web stranici Opštine Srebrenica. Sve informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti u Opštini Srebrenica, a dodatne informacije i pomoć pri prikupljanju i predaji potrebne dokumentacije o ispunjavanju kriterija, uključujući i izjave, mogu se dobiti u CRS-ovim partnerskim nevladinim organizacijama:

– NVO Srebrenica 99, Dom kulture, Srebrenica, tel: 056/440-609;

– Prijatelji Srebrenice, Trg Mihajla Bjelakovića bb, Srebrenica, tel: 056/440-165.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *